Governing Board

(2021.4 - )

President

Koichi TANAKA

Councilors

Yuki G. BABA, Akira SHINKAI, Akio TANIKAWA, Kensuke NAKATA, Yoh IHARA, Tadashi MIYASHITA, Tatsumi SUGURO, Toshiya MASUMOTO, Nobuo TSURUSAKI, Takahide KAMURA

Secretaries

Kohei MURATA, Norihisa KATAYAMA

Treasurer

Ryo (KONO) HATSUSHIBA, Yusuke SHIGEMIYA

Librarian

Takashi F. HARAGUCHI

Honorary Members

Jun-ich AOKI, Makoto YOSHIDA, Yoshiaki NISHIKAWA, Hozumi TANAKA