Governing Board

(2018.4 - )

President

Koichi TANAKA

Councilors

Hirotsugu ONO, Akira SHINKAI, Hozumi TANAKA, Yuki BABA, Takahide KAMURA, Kensuke NAKATA, Yoh IHARA, Shingo HATSUSHIBA, Tadashi MIYASHITA, Tatsumi SUGURAO

Secretaries

Kouhei MURATA, Kazuhiro TANAKA

Treasurer

Kiyoko KATO

Librarian

Takashi HARAGUCHI

Honorary Members

Jun-ich AOKI, Matsuei SHIMOJANA, Makoto YOSHIDA, Yoshiaki NISHIKAWA